< Terug naar de kaart
Athenée Royale d
Athenée Royale d'Etterbeek
© perspective.brussels (Reporters_Eric Herchaft)
School Arc-en-ciel (Vorst)
School Arc-en-ciel (Vorst)
© © ADT-ATO (Reporters_Eric Herchaft)

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing. Het wil schoolbuurten in Brussel opwaarderen en de relatie tussen scholen en hun omgeving versterken.

Het schoolcontract: handleiding

Gecoördineerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels heeft dit programma als doelstelling om een betere stedelijke integratie van scholen te bevorderen. In de eerste plaats gaat de aandacht naar scholen die zich in Zones van Stedelijke Herwaardering bevinden, die een negatief imago hebben en onderbenutte ruimtes ter beschikking hebben.

Een win-winsituatie voor de school en de wijk

Het Schoolcontract biedt zowel de school als de wijk tal van voordelen. De Scholen krijgen gewestelijke steun om hun omgeving aangenamer en veiliger te maken (vb. mobiliteit, openbare verlichting, netheid, groene ruimten, aanwezigheid van straathoekwerkers of gemeenschapswachten, beveiliging, enz.) Verenigingen en buurtbewoners kunnen buiten de schooluren meegenieten van de schoolinfrastructuur (vb. sportzaal, tentoonstellingsruimte, speelplaats, ...).

Scholen zijn een prioriteit voor de Brusselse gewestelijke ontwikkeling

De school is de ideale plek voor contacten tussen culturen en generaties. Deze uitwisseling is essentieel voor de stadsontwikkeling. De opwaardering van schoolbuurten en een betere integratie van de school in haar omgeving zijn dan ook prioriteiten van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en van Strategie 2025 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussels programma voor onderwijs, doelstelling 6 - Pijler 2 van de Strategie 2025).

Het schoolcontract streeft een drievoudig doel na

  •  stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen te verbeteren;
  •  aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk te verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de refter, openstelling van het schoolplein enz.;
  •  school open te stellen voor de buurt door middel van socio-economische acties en operaties van herdefiniëring van de openbare ruimte

Principes van het Schoolcontract

Elk Schoolcontract steunt op de samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de school, haar inrichtende macht en de gemeente waar ze zich bevindt. Het betrekt ook de verenigingen in de wijk, de buurtbewoners, de gebruikers van de school en de beheerders van de gemeenschappelijke infrastructuur.

Het Schoolcontract haalt zijn inspiratie bij het Duurzaam Wijkcontract. Het voorziet investeringen en interventies op en rond de school over een periode van vijf jaar. Per contract wordt maximaal 2,5 miljoen euro toegewezen.

Elk Schoolcontract doorloopt twee fasen: eerst een studie- en diagnosefase, gevolgd door een operationele fase.

Tijdens de studie- en diagnosefase wordt de school en haar omgeving onder de loep genomen:

  •  de relatie tussen de school en haar buurt wordt geanalyseerd, maar ook de gemeenschappelijke ruimte die voorhanden is, de mogelijkheden om schoolinfrastructuur door de buurtbewoners te laten gebruiken, de staat van het straatmeubilair en de stedelijke infrastructuur, enz.,
  •  de school (leerkrachten, leerlingen, ouders) en de wijk (buurtbewoners, gemeente, verenigingen, handelaars, ...) worden betrokken bij het denkproces.

Op het einde van de diagnosefase worden een verbeterprogramma en een investerings- en actieplan opgesteld.

De gewestregering moet eerst het investerings- en actieplan goedkeuren en de nodige fondsen toekennen, vooraleer de operationele fase opgestart kan worden. Dit gaat gepaard met nauwkeurig omschreven uitvoeringsmodaliteiten.

Het Schoolcontract en de lopende projecten

In 2017 werd de studie- en diagnosefase afgerond, waarna in 2018 in vier proefscholen een Schoolcontract van start ging. De nieuwe Schoolcontracten zullen voortaan om de twee jaar gelanceerd worden via een oproep tot kandidaatstelling.

Wat met de toekomstige Schoolcontracten?

Het proefproject rond de Schoolcontracten heeft de toegevoegde waarde van de voortzetting en verdere ontwikkeling van dit gewestelijk stadsvernieuwingsprogramma aangetoond. 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft daarom besloten om via een tweejaarlijkse oproep tot kandidaatstelling nieuwe "Schoolcontracten" aan te bieden. Deze oproep moet worden goedgekeurd door de gewestregering.