< Terug naar de kaart

Zuidwijk

Zuidwijk
Zuidwijk
 
Aanleg openbare ruimte
Aanleg openbare ruimte
© perpective.brussels/AUC-NFA-EGIS
Europa-esplanade
Europa-esplanade
 
Richtschema voor de Zuidwijk
Richtschema voor de Zuidwijk
 
Simulatiebeeld van de nieuwe hoofdzetel
Simulatiebeeld van de nieuwe hoofdzetel
© OMA-Jaspers/Eyers-Asar
Zuidmarkt
Zuidmarkt
© ADT-ATO
Overdekte straat
Overdekte straat
© l’AUC – NFA – EGIS

Het Zuidstation is een van de grootste internationale stations van Europa en het grootste van België. Het belang van dit metropolitane knooppunt en de omliggende wijken voor Brussel rechtvaardigen een ambitieuze territoriale aanpak. In navolging van het richtschema dat in 2016 werd goedgekeurd, ontwikkelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Richtplan van aanleg.

Het Richtplan van Aanleg

Sinds de goedkeuring van het Richtschema in januari 2016 is de algemene context van de wijk gewijzigd. Hoewel de ambities van het Richtschema voor de wijk overeind blijven, was een evaluatie en herwerking van bepaalde ruimtelijke principes noodzakelijk. Hiervoor kreeg perspective.brussels de opdracht om een Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Zuidwijk uit te werken.

Het was met name belangrijk om rekening te houden met het NMBS-project voor de ontwikkeling van een nieuwe hoofdzetel in het voormalige postsorteercentrum, gekoppeld aan de verkoop van andere NMBS-gronden in het wijk. Aan de andere kant van de spoorwegbundel werkt ook Infrabel aan een project om zijn kantoren te hergroeperen in een nieuw hoofdkantoor. De terreinen die zo vrijkomen kunnen herontwikkeld worden tot een nieuwe woonwijk.

De Brusselse Regering heeft op 6 mei 2021 het ontwerp van het RPA Zuid in eerste lezing goedgekeurd. Na deze eerste goedkeuring volgt een adviesronde en een openbaar onderzoek van 60 dagen, op basis waarvan de Regering beslist of het ontwerpplan al dan niet aangepast wordt en in welk opzicht. De Regering besliste alvast om de dichtheid van het bouwblok Kuifje te herzien met het oog op de tweede goedkeuring.

Om een zo ruim mogelijke inspraak mogelijk te maken besliste de Minister-President om het openbaar onderzoek uit te stellen tot na de zomer, namelijk . Het openbaar onderzoek zal van 1 september tot 2 november 2021 in samenwerking met betrokken gemeenten (Sint-Gillis, Anderlecht, Stad Brussel, Vorst) worden georganiseerd en bekendgemaakt. 2 publieke bijeenkomsten vonden plaats op 21 september en op 5 oktober 2021: de presentatie is beschikbaar.

Om iedereen de kans te geven met dit belangrijke dossier kennis te maken, beslisten we om de documenten tijdens de zomer al beschikbaar te stellen.

Aan de hand van een interactieve kaart kan je het project ontdekken in slechts enkele muisklikken. Navigeer in kaart- of satellietmodus in de wijk, klik op de markers en ontdek de verschillende ambities.

De toekomstplannen voor de Zuidwijk

Het stadsproject moet de levenskwaliteit van de Zuidwijk verbeteren en er nieuwe functies onderbrengen:

  • Het residentiële karakter van de wijk versterken dankzij een evenwichtige mix van functies (streefcijfer van 50% woningen en 50% kantoren)
  • herinrichting en beter beheer van de openbare ruimte, met de integratie van het Grondwet-metroproject en de heraanleg van centrale zones (Europa-esplanade, Grondwetplein, Overdekte Straat, enz.)
  • meer verbindingswegen tussen Sint-Gillis en Anderlecht en een eenvoudigere route naar het centrum
  • inrichting en herbestemming van de gewelfde ruimtes onder de spoorwegen (tussen het station en de Kleine Ring) met diverse diensten (fietsenstalling, winkels, enz.)
  • reconversie van het gigantische postsorteercentrum (50.000 m2) grenzend aan het station tot nieuwe hoofdzetel van de NMBS. Meer informatie: nmbssncbfonsny.be
  • de bouw van een nieuwe hoofdszetel voor Infrabel tussen de Frankrijkstraat en de sporenbundel
  • de omvorming van de bouwblokken met de kantoren die NMBS en Infrabel verlaten, tot hoofdzakelijk residentiële bouwblokken
  • de bouw van woningen en kantoren in het kader van het Victor-project
  • herontwikkeling van de grote percelen in de Tweestationsstraat en omgeving tot Ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving, gekoppeld aan een nieuw publiek park.

Richtschema

Het richtschema voor de Zuidwijk, op 14 januari goedgekeurd door de Brusselse Regering, zet de bakens uit om deze internationale toegangspoort tot Brussel opnieuw in te richten. De plannen zijn gebaseerd op het concept van het ‘woonvriendelijke station'. Een team samengesteld uit perspective.brussels en Brussel Mobiliteit is de bouwmeester van dit project.

Het project wil de functionele en sociale mix in de wijk versterken, de werkgelegenheid vergroten en een gezelligere wijk creëren voor de bewoners en de gebruikers van het station. De voornaamste prioriteiten zijn het versterken van de woonfunctie en extra voorzieningen, het verbeteren, vergroenen en animeren van de publieke ruimte en het intermodale stationsknooppunt, een mobiliteitssysteem dat de bereikbaarheid van het station garandeert zonder de woonbuurten te belasten et het versterkende verbindingen met andere wijken en het stadscentrum van Brussel.

De uitvoering van het richtschema moet leiden tot de bouw van woningen en collectieve voorzieningen. De herwaardering van de openbare ruimte in de wijk maakt ook plaats voor diensten, winkels en recreatie.

Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten

Om de ontwikkeling van de Zuidwijk te begeleiden, organiseerde perspective.brussels 3 informatie- en participatiemomenten (tussen 4 en 11 juni 2018) om het Richtplan van Aanleg (RPA) te ontwikkelen. Daarbij werd beroep gedaan op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen op de website van perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

Meer informatie over de week van de grote stadsprojecten

Projecthoudster
Vanessa
Thieffry