< Terug naar de kaart

Weststation

Weststation multimodale pool
Weststation multimodale pool
© perspective.brussels/Reporters
Molenwest
Molenwest
© perspective.brussels/Pedro Correa
Weststation
Weststation
 
Beekkantbrug
Beekkantbrug
© perspective.brussels/Reporters
Infrabel Academy
Infrabel Academy
© perspective.brussels/Pedro Correa

Het braakliggend terrein achter het Brussel West-treinstation en de spoorweg die de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in twee deelt, bieden een uitzonderlijk ontwikkelingspotentieel. De herstructurering van dit gebied met goede openbaarvervoerverbindingen wordt uitgewerkt in het kader van een territoriale strategie, ondersteund door een Richtplan van aanleg (RPA).

Het Weststation is een omvangrijke site van 13 hectare en strekt zich uit over ongeveer een kilometer. Als Gebied van Gewestelijk Belang (GWB) vormt dit vroegere goederenstation de verbinding tussen twee delen van Sint-Jans-Molenbeek: het dichtbebouwde oosten met oude woningen en het westen dat recenter ontwikkeld werd.

Mobiliteit, een troef van de wijk

Sinds de renovatie van het intermodale ‘Weststation’, de reorganisatie van het metronet in 2009 en de creatie van een MIVB-halte, is deze wijk één van de best verbonden wijken van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met het openbaar vervoer (metro, bus, tram, trein).

Een studie om de toekomst van de site te plannen

Een definitiestudie (FR) maakte in 2015 een analyse van de site en de omliggende wijken. De studie identificeert de behoeften aan huisvesting, voorzieningen voor scholen, economische activiteiten, mobiliteit en landschap. Ze formuleerde ook stedelijke aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van de site.

Een ambitieus inrichtingsplan

Naar aanleiding van de definitiestudie werkte perspective.brussels aan een Richtplan van aanleg (RPA), uitgevoerd door Taktyk (landschap)/Alive Architecture (beheer van de overgang)/51N4E (architectuur) met Abo en Tractebel (effectenrapport)  Dit RPA besteedt veel aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte en aan het landschap.

De grote richtlijnen van het project zijn:

 • Op het gebied van infrastructuur
  • Een betere verbinding met de naburige wijken en de metropool dankzij het openbaar vervoer,
  • Bebouwing van 90.000 m² met:
   • 50% huisvesting
   • economische activiteiten
   • handelszaken
   • kantoren (max. 5000 m²)
   • voorzieningen (waaronder ten minste een opleidingscentrum voor spoorwerkers van Infrabel en een grote, nog te definiëren hoofdstedelijke voorziening).
 • Op het gebied van mobiliteit
  • Vier niet overdekte oost-westverbindingen voorbehouden voor fietsers, voetgangers en personen met beperkte mobiliteit, niet toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen,
  • Een grote noord-zuidpromenade voor fietsers en voetgangers langs lijn 28,
  • Een parking voor alle aanwezige voorzieningen.
 • Op het gebied van landschap
  • Genoeg kwaliteitsvolle en toegankelijke groene ruimte, waaronder een park van minstens 3 hectare,
  • Het industrieel erfgoed op het braakland wordt in het mate van het mogelijke behouden.

Het plan voorziet dat de site geleidelijk geopend wordt voor de omwonenden. 

Voorgeschiedenis

2016: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurt de definitiestudie (FR) goed.

Mei 2018: De regering geeft aan perspective.brussels de opdracht een ontwerp van RPA uit te werken.

Juni 2018: Twee openbare informatievergaderingen vonden plaats op, respectievelijk, 5 en 6 juni, overeenkomstig artikel 3 §4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van de ontwerpen van de richtplannen van aanleg.

Januari 2019: Het ontwerp van RPA werd in 1ste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Februari - april 2019: Van 20 februari tot 23 april 2019 werd het ontwerp van RPA voorgelegd in het kader van een openbaar onderzoek in de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg.

December 2019: De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) heeft haar advies verleend betreffende het ontwerp van RPA.

Februari 2021: Opening van Infrabel Academy

Juni 2021: Het RPA werd in 2de lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

September 2021: Het RPA wordt in 3de en laatste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het treedt in werking 15 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

In overeenstemming met de artikelen 30/7 alinea 4 en 30/11 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, zal een verslag gemaakt worden van de opvolging van de voornaamste milieueffecten bij het uitvoeren van het Richtplan van Aanleg, opdat eventuele corrigerende maatregelen geïdentificeerd en uitgevoerd kunnen worden.
Dit verslag wordt om de 5 jaar, vanaf de goedkeuring van het RPA, overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en gepubliceerd op de website van perspective.brussels. De praktische modaliteiten van deze opvolging, van toepassing op het huidig RPA, worden gespecifieerd door het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en gelijktijdig goedgekeurd.

Lopende studies en projecten

De Regering heeft de operationele uitvoering van het RPA toevertrouwd aan citydev.brussels. In dat verband worden contacten gelegd met de verschillende grondeigenaren en de betrokken overheidsdiensten om de ambities van het RPA te verwezenlijken.

De site rond het Weststation maakt deel uit van de perimeter van het Stadsvernieuwingscontract nr. 3. Het SVC wordt uitgevoerd aan de hand van een of meerdere projecten en acties voor sociale cohesie en samenleven. Het maakt de financiering en operationalisering mogelijk van de doelstellingen van het RPA.

Een eerste concreet project: Infrabel Academy

De Infrabel Academy opende in februari 2021 haar deuren als nationaal opleidingscentrum voor spoorwerkers. De ligging van dit centrum in een wijk met een van de hoogste werkloosheidspercentages bij jongeren, creëert plaatselijke banen en versterkt er de link tussen onderwijs, opleiding en tewerkstelling.

Er zijn ook partnerschappen gepland met andere openbare spelers zoals de MIVB, Bruxelles-Formation en Actiris.

Een eerste stap in de ontsluiting van de site van het Weststation

Beliris bestudeert momenteel de mogelijkheden om een 'fietssnelweg' aan te leggen langs de spoorlijn L28. Deze zou 6,5 km lang worden en de Masuistraat (Noordwijk) verbinden met het metrostation Jacques Brel (Anderlecht). Een gedeelte van deze fietssnelweg zou samenvallen met het fiets- en wandelpad dat gepland is voor de noord-zuidkruising van het braakliggend terrein rond het Weststation. Beliris kreeg eveneens de opdracht om een studie uit te voeren voor de toekomstige Beekkantbrug.

Tijdelijk beheer: een eerste ingebruikname ten dienste van de buurt

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, eigenaar van een terrein gesitueerd op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Vandenpeereboomstraat, en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, initiatiefnemer van het duurzaam wijkcontract ‘Rond Westpark’, zagen de opportuniteit om een project van tijdelijk gebruik te ontwikkelen dat aansluit op de actieve verenigingen in de wijk: MolenWest

Het tijdelijk beheer is een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces van deze site. Er werd hiermee reeds rekening gehouden tijdens de eerste reflecties over de zone, werd tevens geïntegreerd in het strategisch luik van het toekomstig RPA en wordt geoperationaliseerd door de MSI en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, door middel van regionale subsidies.

De werken voor de herontwikkeling van de site werden opgestart in de lente van 2020. Het tijdelijk beheer is voorzien voor een periode van 3 jaar.

Om op de hoogte te blijven van de evenementen, kan u de Facebookpagina raadplegen.

Territoriale Strategie
Projecthoudster
Sarah
Moutury