Stedelijke economie

De economische activiteit is een van de vele functies die de stad vervult.

  Haven van Brussel
  Haven van Brussel
   
  Tour & Taxis - Entrepôt Royal - Koninklijk Pakhuis
  Tour & Taxis - Entrepôt Royal - Koninklijk Pakhuis
  © visit.brussels

  Beschrijving

  perspective.brussels maakt studies en ontwikkelt strategieën om deze functie zo optimaal mogelijk te integreren in het stadsweefsel.

  perspective.brussels onderzoekt de verhouding tussen de stedelijke economie en het Brussels grondgebied en ontwikkelt strategieën hieromtrent, met de bedoeling om de demografische groei op te vangen en het Gewest te ondersteunen in zijn streven naar een productieve en circulaire economie.

  Aansluitend hierop maakt perspective.brussels een stand van zaken op van de economische activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Overzicht van het kantorenpark, Overzicht van de productieactiviteiten, Overzicht van de handelsactiviteiten).

  Economische activiteiten in het Brussels Gewest houden

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is lange tijd een administratief centrum geweest, hetgeen nog versterkt werd toen de Europese instellingen er zich vestigden. Begin jaren 1980, midden jaren 1990 werden heel wat gronden toegewezen aan kantoorgebouwen, waardoor veel inwoners de stad de rug toekeerden.

  Vanaf het begin van de jaren 2000 kwam er een ommekeer. Brussel kende toen een aanzienlijke bevolkingsgroei en een lager verloop op de bedrijfsvastgoedmarkt. Een aantal klassieke industriële activiteiten, die meestal langs het kanaal gevestigd waren, verlieten de stad. Deze uittocht zorgde voor een sterke toename van de werkloosheid, waarbij de jongeren en de laagst geschoolde arbeiders het hardst werden getroffen. Dit leidde tot een aanzienlijke opwaardering van de woonfunctie.

  In deze context stimuleerden de uitvoering van het Kanaalplan en de lancering van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) in grote mate de discussie over de plaats van de economie in de stad en de noodzaak om productieactiviteiten in Brussel te behouden.

  Overzicht van de economische bedrijvigheid

  Om een analyse te maken van de stedelijke, industriële en logistieke bedrijvigheid op het Brussels grondgebied, ontwikkelt Perspective thematische overzichten in samenwerking met andere instellingen:

  Behalve deze Overzichten maakt Perspective ook gerichte studies over het economisch weefsel in de Brusselse wijken, die dienen als leidraad voor de denkoefeningen over de Richtplannen van aanleg: Maximiliaan-VergoteDefensieHeyvaert.

  Aanvullend zoomt Perspective in het eerste nummer van de nieuwe reeks ABOUT.brussels in op coworkingruimtes en de dynamiek rond deze markt in het Brusselse Gewest.

  De kringloopeconomie in de stedelijke projecten stimuleren

  Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), een initiatief van de Brusselse regering, ijvert voor een verandering van het consumptiegedrag. Het wil meer samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven, om de waarde van producten te behouden en hergebruik te stimuleren. Het doel is om de materialenstroom afkomstig van de bedrijfsactiviteiten en de plaatselijke actoren, te rationaliseren. Wat voor de ene afval is, kan voor de andere een grondstof worden. De bedoeling van deze benadering is om de economie en de lokale werkgelegenheid te stimuleren en de milieueffecten van de stad te verminderen.

  De ruimtelijke ordening en de inrichting van het stedelijk weefsel vormen een hefboom voor de circulaire economie. In het kader van het GPCE krijgen Perspective en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de taak om de grondslag te leggen voor een circulaire economie binnen de tien prioritaire ontwikkelingspolen en het Kanaalgebied.

  Er moeten vooral functioneel gemengde en dichtbevolkte wijken ingericht worden; de economische ruimten moeten versterkt worden en er moeten op de verschillende niveaus van het grondgebied strategieën uitgewerkt worden om het ontstaan van een circulaire economie te bevorderen.

  Perspective is ook lid van de Leerstoel circulaire economie en stedelijk metabolisme, die door Innoviris gefinancierd wordt.

  Nieuws