Belgisch voorzitterschap van de EU: een studie over de impact van Europese regelgeving op bodemgebruik

Gepubliceerd op 22 mei 2024

 


© Belgian Presidency of the Council of the European Union / Julien Nizet

© Belgian Presidency of the Council of the European Union / Julien Nizet

© perspective.brussels

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie wilde Perspective van stadsplanning een prioriteit maken binnen het Europese debat.

Een vaststelling ...

Hoewel stadsontwikkeling geen bevoegdheid is van de Europese Unie, heeft Europese regelgeving op andere terreinen een directe impact op bodemgebruik en stadsplanning. Er wordt op Europees niveau echter onvoldoende rekening gehouden met deze invloed, waardoor het erg moeilijk is om deze regelgeving op lokaal niveau te implementeren.

... wordt onderzocht

Perspective is daarom een studie gestart waarbij wordt onderzocht hoe EU-beleid en -regelgeving van invloed kan zijn op stadsplanning en hoe de Europese instellingen steden en planners beter kunnen betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van dit Europese beleid en deze regelgeving.
De studie is gebaseerd op een reeks interviews met experts en op een analyse van documenten en gegevens.

Feedback- en overlegmoment

Op 24 april heeft Perspective experts uit steden, regio's, lidstaten en Europese instellingen bijeengebracht om de eerste bevindingen van deze studie te presenteren en te bespreken.

De eerste vaststellingen die uit de analyse naar voren komen, zijn de volgende:

EU-regelgeving en -beleid hebben een aanzienlijke invloed op het bodemgebruik;

deze effecten wijzen in tegengestelde richtingen als het gaat om de keuze van de functie waaraan prioriteit moet worden gegeven: huisvesting, economische activiteit, groene ruimte, landbouwruimte ....

er bestaat een zekere discrepantie tussen de doelstellingen van EU-regelgeving en -beleid en de praktische uitvoering ervan op lokaal niveau;

de stedelijke agenda voor de EU heeft de kwestie van bodemgebruik onderzocht, maar dit heeft weinig invloed op Europese regelgeving gehad;

“territoriale effectbeoordeling" is een nuttig instrument, maar het wordt te weinig ingezet;

experts op het gebied van ruimtelijke ordening worden nauwelijks betrokken bij de besprekingen en voorbereiding van EU-regelgeving en -beleid waarmee zij te maken hebben;

intergouvernementele samenwerking op het gebied van stedelijke aangelegenheden (UDG/DGUM) is zeer weinig betrokken bij of zelfs maar op de hoogte van EU-regelgeving en -beleid dat van invloed is op bodemgebruik.

Na de presentatie van de studie in plenaire zitting werden de deelnemers uitgenodigd om te reageren op de voorlopige conclusies en aanbevelingen van de studie en om tijdens workshops na te denken over mogelijke nieuwe aanbevelingen.


De uitkomsten van deze workshops zullen in de studie worden verwerkt. De eindstudie wordt op 25 juni gepresenteerd tijdens de gezamenlijke intergouvernementele bijeenkomst van de directeuren-generaal voor stedelijke aangelegenheden (DGUM) en territoriale cohesie (DGTC) van de 27 lidstaten.

Meer info