< Terug naar de kaart

Ninoofsepoort

Ninoofsepoort in 2016
Ninoofsepoort in 2016
 
Werken van het toekomstig park van de Ninoofsepoort
Werken van het toekomstig park van de Ninoofsepoort
 
Ninoofsepoort Park
Ninoofsepoort Park
© Beliris
Publieke ruimte, Ninoofsepoort
Publieke ruimte, Ninoofsepoort
© Beliris
Ninoofsepoort in 2022
Ninoofsepoort in 2022
© Suède36 (Francois Lichtle)
Park van de Ninoofsepoort in 2022
Park van de Ninoofsepoort in 2022
© perspective.brussels/Pedro Correa
Tolhuisjes in het verleden stadstoegangen, nu toekomstige voorzieningen of horecazaken
Tolhuisjes in het verleden stadstoegangen, nu toekomstige voorzieningen of horecazaken
© perspective.brussels/Pedro Correa
Situering Ninoofsepoort op regionale landschapskaart
Situering Ninoofsepoort op regionale landschapskaart
 
Perimeter van het stadsproject RPA Ninoofsepoort
Perimeter van het stadsproject RPA Ninoofsepoort
 

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen twee structurele verkeersassen van het Gewest: het kanaal en de kleine ring, en bevindt zich op het snijpunt van drie gemeenten. Via een ontwikkelingsstrategie worden de openbare ruimten heringericht en ontstaat er een nieuwe stedelijke omgeving.

Huidige context

In 2016 kreeg perspective.brussels de opdracht om een Richtplan van aanleg voor de Ninoofsepoort op te stellen. De Ninoofsepoort ligt aan de rand van het stedelijke epicentrum op de grens tussen het westen en het oosten van de stad bij de vernauwing van het Kanaal en de sluis. Het is een van de ‘poorten’ op de kleine ring.

Het is de bedoeling om dit stedelijke knooppunt om te vormen tot een gezellige en aantrekkelijke plaats door de openbare ruimten herin te richten en veiliger te maken voor alle gebruikers. Dat alles moet uiteindelijk leiden tot een nieuw stadslandschap. 

Een analyse van de vertreksituatie

Ondanks zijn naam is de Ninoofsepoort meer dan een ‘toegangspoort naar de stad’. De overheid vindt dat de aanleg zowel moet beantwoorden aan de lokale en bovenlokale behoeften (Territoriale diagnose) als aan het doorgaand verkeer van de Kleine Ring.

Een RPA voor een coherente totaalvisie

Begin 2017 werd een proces gestart om alle ambities samen te brengen in een coherente visie. perspective.brussels heeft de studiebureaus MSA en Xirius belast met de redactie van het ontwerp van Richtplan van aanleg (RPA). Het studiebureau Aries is belast met het Milieueffectenrapport (MER) wat nodig is om de plannen uit te voeren.

Concrete ontwikkelingen

Dit zijn de uitgangspunten voor de herinrichting van het gebied:

  • Een uitgestrekte open ruimte met gewestelijke uitstraling tot stand brengen, die zowel de huidige als de nog te realiseren publieke ruimten omvat, met het park van de Ninoofsepoort (dat al door Leefmilieu Brussel is aangelegd), het park van de Kleine Zenne (in het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré en het RPA Heyvaert is bepaald om dit park groter te maken) en het Pierronpark (waar sportvoorzieningen en speelpleinen zullen komen).
  • Zorgen voor een aanbod van nieuwe voorzieningen en handelszaken door het gemakkelijker te maken om de benedenverdiepingen te benutten, de bestaande gebouwen te renoveren en midden in het gebied een in het oog springend gebouw op te trekken. Het is meer bepaald de bedoeling om de sportinfrastructuur van het Vander Puttenstadion te renoveren en uit te breiden, de tolhuisjes met hun verleden als stadstoegang te verbouwen om er voorzieningen of horecazaken in onder te brengen, het bestendigen van de kiosk in het Ninoofsepark en de bouw van openbare voorzieningen in het Pierronpark mogelijk te maken.
  • Nieuwe betaalbare woningen bouwen. Verspreid over de hele wijk kunnen er tot 300 woningen bij komen. De oppervlakte en de hoogte van de vergunde gebouwen op het perceel van het Vander Puttenstadion en op het centraal gelegen perceel worden beperkt, zodat ze passen bij de rest van het stadsweefsel. Het gaat voor de helft om publieke woningen, waarvan een groot deel sociale woningen. Het park van de Ninoofsepoort zal een schakel vormen tussen de geplande woningen.
  • De actieve verplaatsingswijzen (te voet en per fiets) en het openbaar vervoer bevorderen. Om de buurt verkeersluw en de openbare ruimte gebruiksvriendelijker te maken, heeft Beliris al enkele doelstellingen van het ontwerp-RPA verwezenlijkt. Zo zijn het plaatselijk en het doorgaand verkeer anders georganiseerd, is de aanpak van het openbaar vervoer bijgestuurd en zijn er nieuwe voet- en fietspaden aangelegd. Dankzij het ontwerp-RPA kunnen er nog meer verbeteringen worden doorgevoerd door bijvoorbeeld de verbindingen voor voetgangers verder te versterken en voertuigen almaar meer buiten in plaats van op de openbare weg te laten parkeren.

Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten (4-11 juni 2018)

Om de ontwikkeling van de wijk te begeleiden, organiseerde perspective.brussels twee informatie- en participatiemomenten begin juni 2018 om het Richtplan van Aanleg (RPA) te ontwikkelen. Daarbij deed het beroep op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen van 4 juni en 6 juni op de website van perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering). 

Openbaar onderzoek 2019

Van 27 februari tot 29 april 2019 werd het project van Richtplan van Aanleg voor Ninoofsepoort voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht.

Openbaar onderzoek 2023

In 2019 heeft u ons tijdens een eerste openbaar onderzoek uw mening gegeven over de toekomst van de Ninoofsepoort. Op basis daarvan werd het project aanzienlijk verbeterd.

Het nieuwe project voor de Ninoofsepoort kreeg concreet vorm in een Richtplan van Aanleg (RPA). Dat door de Brusselse regering werd goedgekeurd op 12 januari 2023 in eerste lezing. Het ontwerpplan was in openbaar onderzoek tot en met 30 mei 2023. U kan de documenten hier raadplegen.

​Wat daarna?

Na het openbaar onderzoek heeft de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) 60 dagen om een advies in te dienen over het ontwerp van het plan. Op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek, het advies van de instanties en de GOC, beslist de Regering of het plan al dan niet dient aangepast te worden en in welk opzicht. Eens goedgekeurd in tweede lezing, wordt het ontwerp van het plan voorgelegd aan de Raad van State en goedgekeurd in derde lezing. 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het plan dan in werking.