Toolbox

Als particulier

Hoe de school openstellen voor de wijk? Een win-winsituatie voor de school en voor het maatschappelijk middenveld.

Wat is het belang om ruimten te bezetten binnen de school als particulier?

Een particulier, ofwel in de hoedanigheid van bewoner of in die van deelnemer aan de binnen de school georganiseerde activiteiten, kan de beschikking krijgen over een ruimte om een evenement te organiseren of om gebruik te maken van een ruimte die ter beschikking is gesteld van de bewoners van de wijk, zoals een speelplaats.

Het is een kans om via de school betrokken te raken bij het leven in de wijk.

Hoe toegang krijgen tot de school?

Belangstelling tonen bij de school om ten persoonlijke titel (bijvoorbeeld voor een privéfeest) een ruimte te gebruiken die voor een korte periode en voor een specifieke activiteit ter beschikking wordt gesteld aan particulieren.

Als particulier deelnemen aan een door een vereniging aangeboden activiteit in lokalen van de school waarvan de infrastructuur (of een deel daarvan) beschikbaar is gesteld aan het publiek.

Een door de school voorgestelde overeenkomst, zoals een overeenkomst voor de terbeschikkingstelling voor een korte periode, en/of de gebruiksvoorwaarden in een gebruikersovereenkomst aanvaarden.

Welke overeenkomsten worden voorgesteld?

Er worden modelovereenkomsten voorgesteld.

Zij moeten worden ingevuld of gewijzigd afhankelijk van elke concrete situatie, in het kader van het gedeelde gebruik van de school (of een deel daarvan), met een vereniging of een particulier.

  • Bruikleen: een overeenkomst waarbij een partij een plaats (of een deel ervan) voor een bepaalde tijd, lang of kort, aan een derde kosteloos ter beschikking stelt.
  • Gebruikersovereenkomst: een praktische handleiding voor het gebruik van een ruimte (of een deel ervan), waarin vermeld staat wat wel en wat niet is toegestaan. Het moet kenbaar worden gemaakt aan degene voor wie het bestemd is.
  • Uitwisseling van diensten: overeenkomst waarbij een partij een plaats (of een deel ervan) voor een bepaalde tijd, lang of kort, aan een derde ter beschikking stelt in ruil voor de verlening van diensten.
  • Terbeschikkingstelling voor een beperkte tijd: overeenkomst waarbij een school een ruimte ter beschikking stelt aan een derde voor een zeer beperkte periode: enkele uren, een avond, een dag…
  • Huurovereenkomst naar gemeen recht: overeenkomst waarbij een partij een plaats (of een deel ervan) voor een bepaalde tijd, lang of kort, ter beschikking stelt in ruil voor de betaling van een huur.