Toolbox

Als vereniging, stichting of andere

Hoe de school openstellen voor de wijk? Een win-winsituatie voor de school en voor het maatschappelijk middenveld.

Wat is het belang om ruimten te bezetten binnen de school?

Onder bepaalde met de school overeengekomen en in een overeenkomst vastgelegde voorwaarden, heeft de vereniging toegang tot de infrastructuur van de school en biedt zij activiteiten aan voor het publiek van de wijk.

Het is ook een kans voor de vereniging om een nieuw publiek te bereiken, zowel de leerlingen van de school als andere bewoners van de wijk.

Hoe toegang krijgen tot de school?

 1. Kennisnemen dat een school haar infrastructuur of een deel daarvan ter beschikking stelt voor het publiek.
 2. Een plaats binnen de school identificeren om de activiteiten van de vereniging te bevorderen.
 3. De behoeften van de vereniging en de binnen de school aan te bieden activiteiten bepalen.
 4. Een overeenkomst sluiten met de schoolinstelling.

Wat zijn de aandachtspunten op het gebied van toegangsvoorwaarden en verzekering? 

Wat de toegangsvoorwaarden en de verzekering betreft, moet aandacht worden besteed aan de volgende punten:

1. Met de school afspraken maken over de bezettingsvoorwaarden in overeenstemming met de behoeften van de vereniging.

2. De activiteit en de plaats van gebruik binnen de schoolinstelling bepalen.

3. De verzekeringspolissen (gebouw/brand/burgerlijke aansprakelijkheid) controleren:

 • Welke verzekeringen heeft de vereniging al afgesloten?
  • De verzekeraars in kennis stellen van het gebruik van de lokalen.
  • Controleren op uitsluitingen (wat niet door de verzekering wordt gedekt) en onverenigbaarheden met het beoogde gebruik.
  • Met de verzekeraar bespreken en nagaan of alle risico's voor het beoogde gebruik gedekt zijn.
 • Moet de vereniging een aanvullende verzekering afsluiten?
  • Dat hangt af van het gebruik van de lokalen en de voorgestelde activiteit.
  • Dit kan worden vastgelegd met de bewoners van de school volgens de verzekeringen die zij zelf hebben afgesloten.
  • De school kan aanvullende verzekeringen eisen die worden beschreven in de overeenkomst die met de school wordt gesloten.

4. Een overeenkomst sluiten met de schoolinstelling 

Welke overeenkomsten worden voorgesteld?

Er worden modelovereenkomsten voorgesteld.

Zij moeten worden ingevuld of gewijzigd afhankelijk van elke concrete situatie, in het kader van het gedeelde gebruik van de school (of een deel daarvan), met een vereniging of een particulier.

 • Bruikleen: een overeenkomst waarbij een partij een plaats (of een deel ervan) voor een bepaalde tijd, lang of kort, aan een derde kosteloos ter beschikking stelt.
 • Gebruikersovereenkomst: een praktische handleiding voor het gebruik van een ruimte (of een deel ervan), waarin vermeld staat wat wel en wat niet is toegestaan. Het moet kenbaar worden gemaakt aan degene voor wie het bestemd is.
 • Uitwisseling van diensten: overeenkomst waarbij een partij een plaats (of een deel ervan) voor een bepaalde tijd, lang of kort, aan een derde ter beschikking stelt in ruil voor de verlening van diensten.
 • Terbeschikkingstelling voor een beperkte tijd: overeenkomst waarbij een school een ruimte ter beschikking stelt aan een derde voor een zeer beperkte periode: enkele uren, een avond, een dag…
 • Huurovereenkomst naar gemeen recht: overeenkomst waarbij een partij een plaats (of een deel ervan) voor een bepaalde tijd, lang of kort, ter beschikking stelt in ruil voor de betaling van een huur.