Toolbox

De school openstellen voor externe gebruikers: enkele modelovereenkomsten

Een overeenkomst geeft de rechten en plichten van de partijen weer (tussen de school en de vereniging of de particulier) met betrekking tot een situatie die zij van tevoren moeten vaststellen.

Het is aan de partijen om te bepalen welke situatie zij willen creëren, na te gaan welke van de voorgestelde overeenkomsten het beste aan de behoeften van de partijen beantwoordt en deze overeenkomsten in te vullen en te ondertekenen. In deze online tool worden modelovereenkomsten ter beschikking gesteld. Deze documenten dienen als voorbeeld en zijn niet juridisch bindend voor Perspective. Meer algemeen is het nuttig om geval per geval juridisch advies in te winnen, om te bepalen welke regeling van toepassing is en welke het meest geschikt is voor de situatie, aangezien elke overeenkomst zijn eigen specifieke kenmerken heeft.

Typecontracten

Een overzichtstabel van alle modelovereenkomsten kan helpen bij het kiezen van het meest geschikte model.

In de onderstaande tabel staan de criteria waaraan per modelovereenkomst moet worden voldaan.

Criteria   Bruikleen     Gebruikers-
overeenkomst                  
Uitwisseling
van diensten
 Terbeschik-kingstelling Huurovereen-
komst naar gemeen recht
 
Terbeschikkingstelling van een ruimte   x x x x x  
Specifieke duur         x (korte duur)    
Financiële tegenprestatie         x x  
Niet-financiële tegenprestatie       x x    
Geen tegenprestatie   x x   x    
Bepaalde medecontractant   x   x x x  

Bijvoorbeeld:

Een school stelt een plaats ter beschikking aan een derde, zonder specifieke tegenprestatie en zonder precieze kennis van de derde. Zij kan kiezen voor een gebruikersovereenkomst;

Een school stelt een plaats voor een zeer korte periode (enkele uren, een dag, enzovoort) ter beschikking van een derde en kent de identiteit van de derde. Zij kan kiezen voor een overeenkomst voor terbeschikkingstelling;

Een school stelt een plaats ter beschikking van een derde in ruil voor een financiële tegenprestatie (d.w.z. huur) en zij kent de identiteit van deze derde. Zij kan kiezen voor een huurovereenkomst naar gemeen recht.

Bruikleen

Bruikleen is een overeenkomst waarbij een partij een plaats (of een deel ervan) voor een bepaalde tijd, lang of kort, aan een derde kosteloos ter beschikking stelt.

Bruikleen impliceert de terbeschikkingstelling van een ruimte in de school:

 1. an een derde
 2. Kosteloos, met de mogelijkheid om kosten te vorderen
 3. Met het bepalen van een duur
 4. Met het bepalen van het tijdstip, al dan niet buiten de schooluren
 5. Al dan niet herhalend

Voorbeelden:

Dit type overeenkomst kan bijvoorbeeld geschikt zijn voor de volgende situaties:

Creatieve workshops

Stages

Regelmatige activiteiten: taallessen, muzieklessen, sportactiviteiten, alfabetiseringscursussen

Eenmalige activiteiten: buurtfeest/braderie, organisatie van een markt, voorstelling van een show

Jeugdbewegingen
 

Gebruikersovereenkomst

De gebruikersovereenkomst is een praktische handleiding voor het gebruik van een ruimte of een deel ervan, waarin vermeld staat wat wel en wat niet is toegestaan. Het moet kenbaar worden gemaakt aan degene voor wie het bestemd is.

De gebruikersovereenkomst impliceert de terbeschikkingstelling van een ruimte in de school:

 1. Voor elke eindgebruiker (bijvoorbeeld een speelplaats die tijdens het weekend voor het publiek toegankelijk is): het gebruikersprofiel kan worden beperkt (leerlingen en hun ouders enzovoort) en vervolgens geleidelijk worden uitgebreid (verenigingen, bewoners van de wijk enzovoort).
 2. Met het bepalen van een duur
 3. Met het bepalen van het tijdstip, al dan niet buiten de schooluren
 4. Al dan niet herhalend
 5. Met het bepalen van de voorwaarden inzake ruimte en tijd: gedetailleerde beschrijving van de precieze locatie en precieze duur van de toegestane toegang
 6. Met het vastleggen van de gebruiksregels die zichtbaar moeten zijn voor alle gebruikers
 7. Met het inlichten van politie, brandweerdiensten enzovoort

Voorbeelden:

Gebruik van de speelplaats als vrij toegankelijke tuin/speelplaats buiten de schooluren

Toegang tot een collectieve moestuin/gebruik van compost

Fietsstallingen

Wijkkantine

Overeenkomst voor de uitwisseling van dienste

De overeenkomst voor de uitwisseling van diensten is een overeenkomst waarbij een partij een plaats (of een deel ervan) voor een bepaalde tijd, lang of kort, aan een derde ter beschikking stelt in ruil voor de verlening van diensten.

De overeenkomst voor de uitwisseling van diensten impliceert de terbeschikkingstelling van een ruimte in de school:

 1. Aan een derde
 2. In ruil voor diensten
 3. Kosteloos, met de mogelijkheid om kosten te vorderen

Voorbeelden:

Groene ruimten van scholen ter beschikking gesteld aan een plaatselijke tuinclub in ruil voor het onderhoud van deze groene ruimten door hen.

Terbeschikkingstelling van een sportzaal buiten de schooluren in ruil voor de organisatie van groepslessen voor leerlingen of jongeren uit de omgeving.

Theaterclub/muziekgroep die de lokalen van de school gebruikt om te repeteren of om een show op te voeren voor de leerlingen of jongeren uit de omgeving.

Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling voor een beperkte tijd

De overeenkomst voor de terbeschikkingstelling voor een beperkte tijd is een overeenkomst waarbij een school een ruimte ter beschikking stelt aan een derde voor een zeer beperkte periode: enkele uren, een avond, een dag.

De overeenkomst voor de terbeschikkingstelling voor een beperkte tijd impliceert de terbeschikkingstelling:

 1. Aan een derde
 2. Voor een zeer beperkte tijd: enkele uren, een namiddag, een avond, een dag.
 3. Met of zonder vergoeding - het kan worden beschouwd als een huurovereenkomst, maar de zeer beperkte duur ervan impliceert de ondertekening van een document met een beperktere inhoud.

Voorbeelden:

Terbeschikkingstelling voor een familiefeest

Terbeschikkingstelling voor een rommelmarkt georganiseerd door een buurtvereniging bijvoorbeeld

Huurovereenkomst naar gemeen recht

De huurovereenkomst naar gemeen recht is een overeenkomst waarbij een partij een plaats (of een deel ervan) voor een bepaalde tijd, lang of kort, ter beschikking stelt in ruil voor de betaling van een huur.

De huurovereenkomst naar gemeen recht impliceert de terbeschikkingstelling van een plaats in de school:

 1. Aan een derde
 2. In ruil voor een financiële tegenprestatie
  1. Van een huur
  2. Met of zonder kosten, die forfaitair of reëel kunnen zijn
 3. Met het bepalen van een duur
 4. Met het bepalen van het tijdstip, al dan niet buiten de schooluren
 5. Al dan niet herhalend

Voorbeelden:

Dit type contract kan geschikt zijn voor de volgende situaties

Creatieve workshops

Stages

Regelmatige activiteiten: sportactiviteiten, alfabetiseringscursussen, taallessen, muzieklessen

Eenmalige activiteiten: buurtfeest/braderie, organisatie van een markt, voorstelling van een show

Jeugdbewegingen

Wat is het verschil tussen bruikleen en een huurovereenkomst naar gemeen recht?

De twee voornaamste verschillen zijn de volgende:

 • Een huurovereenkomst naar gemeen recht is noodzakelijkerwijs bezwarend (huur + eventuele kosten/lasten), terwijl een bruikleen noodzakelijkerwijs gratis is (zonder financiële tegenprestatie).
 • Wanneer het een huurovereenkomst naar gemeen recht betreft, is de verhuurder verplicht de huurder het genot te verschaffen, terwijl in het geval van een bruikleen de uitlener niet verplicht is het genot te verschaffen, maar alleen het object aan de ontlener over te dragen. Dit leidt tot strengere verplichtingen voor de verhuurder dan voor de uitlener.

Bovendien vallen deze overeenkomsten onder verschillende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De te vervullen formaliteiten (zoals bezettingsvoorwaarden, duur, verzekeringen, enzovoort) zijn aanzienlijk anders en veel soepeler voor de bruikleenovereenkomst dan voor de huurovereenkomst.